چاپ روتوگراور

تاریخ چاپ روتوگراور

تاریخچه استفاده از چاپ روتوگراور به قرن هجدهم و کشور اتریش باز می گردد، در آن زمان کیفیت چاپ به هنر حکاک سیلندر بستگی داشت. هنرمند حکاک با استفاده از ابزار مخصوص، طرح مورد نظر را روی پلیت حکاکی کرده و پلیت روی سیلندر چسبانده می شود. با وجودی که چاپ روتوگراور در اروپا ابداع […]