فلکسو الاستومر فرآیند ساخت پلیت

Flexographic printing plates made from rubber are the ideal solution for many applications and provide excellent printing quality. The Elastomer Flexo Plate is taking the Flexographic Industry by storm. Fewer process steps and superior print qualities are just a few of the advantages. It has many advantages over conventional Photopolymer plates. – Flexo plates off […]

کتاب شیمی صنعت چاپ

کتاب شیمی در صنعت چاپ توسط مدرس مرکز تألیف شد

کتاب شیمی در صنعت چاپ توسط مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۵ تهران و موسسه کسا کاوش منتشر شده است. این کتاب شامل ۷ فصل است که مطالب از آشنایی با علم شیمی آغاز شده و پس از آن در مبحث جداگانه ای شیمی آب، اسیدها و بازها و مواد آلی را […]