تعریف کالیگرافی؟ Calligraphy

به معنی زیبا نویسی و معادل آن در زبان فارسیKalli وGraphos برگرفته از واژه هاي یونانیCalligraphy خوشنویسی است.حرفه خوشنویسی نیازمند درك عمیق از شیوه نوشتن رسمی وملاحظه دقیق مواد وابزارهاي سنتیاست. خوشنویسی داراي اصول و قواعد از پیش تعیین شده است و باید در چارچوب و قالبهاي تعریف شده عملکرد . براي مثال اگر دو […]