Calligraphy

تعریف کالیگرافی Calligraphy

به معنی زیبا نویسی و معادل آن در زبان فارسی Kalli وGraphos برگرفته از واژه هاي یونانی Calligraphy خوشنویسی است.حرفه خوشنویسی نیازمند درك عمیق از شیوه نوشتن رسمی وملاحظه دقیق مواد وابزارهاي سنتیاست. خوشنویسی داراي اصول و قواعد از پیش تعیین شده است و باید در چارچوب و قالبهاي تعریف شده عملکرد . براي مثال […]