انجمن ها

صفحه اصلی انجمن ها

  • انجمن
  • جستار ها
  • نوشته ها
  • بروز شدن
  • پیش از چاپ
   به کلیه امور انجام شده قبل از چاپ (اصلی) یا همان پیش تولید گفته می شود. به صورت تخصصی در اینجا به امور طراحی و آماده سازی و مرحله نهایی سازی و خروجی اشاره دارد.
  • 2
  • 7
  • 2 ماه، 1 هفته پیش

    printx.ir

  • چاپ

   Printing is described as the process of transferring ink onto paper (or another substrate) via a printing plate (fig. 1.2-31 ).

   Hand Book of Print Media

   چاپ به عنوان یک فرآیند انتقال مرکب (جوهر) توسط بک واسط چاپ فیزیکی یا مجازی (پلیت، سیلندر و یا دیجیتال) به یک سطح چاپ شونده توصیف می شود.
  • 4
  • 17
  • 2 ماه، 1 هفته پیش

    printx.ir