کارگاه آموزش آماده‌سازی فایل و پیش از چاپ فلکسوگرافی

ترام‌های خوش‌خط و خال

سال‌هاست بیشترین تمرکز واحدهای آموزشی عمومی به چاپ افست و فرآیندهای پیش از چاپ و امور تکمیلی آن معطوف شده و کمتر دورهای درباره چاپ فلکسوگرافی و گراور برگزار شده و این بخش از صنعت چاپ از نظر نیروی کار آموزش دیده و ماهر خلاء بیشتری را تجربه می کند.لذا بر آن شدیم تا با برگزاری دوره ای فشرده، کاربران و صنعتکاران حوزه چاپ فلکسوگرافی را اعم از طراحان، اپراتورها، مدیران فنی و ناظران چاپ و همچنین علاقمندان و دانشجویان این رشته را به مهارتهای حرفه ای و تکنیکهای نرم افزاری برای آمادهسازی فایل در بخش پیش از چاپ هر چه بیشتر مسلح سازیم.