کارآموز چاپ و گرافیک

معرفی کارآموز چاپ

این فرم با هدف معرفی و جذب کارآموز واحد های دانشگاهی رشته های گرافیک و چاپ ایجاد شده، تا با شناسایی و معرفی دانشجویان رشته چاپ و گرافیک به واحد های صنفی گامی هر چند کوچک در جهت کمک به دوستان برداشته باشیم. با تشکر کامیاب کاویانی