تاریخ امروزاردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۰

Amplitude Modulation