سیلندر چاپ - تعویض سیلندر

ليزر مستقيم در حکاکی سیلندر چاپ روتوگراور (روش ليزر مستقيم)

در این روش كه اجزای اصلی ابزار آن در تصویر یك نمایش داده شده است، اطلاعات تصویر از طریق انرژی حرارتی حاصل از ضربه پرتو لیزر، مستقیماً به لایه روی منتقل می‌شود. ضربان پرتو لیزر با سرعتی تا هفتاد هزار بار در ثانیه، باعث تبخیر نقطه‌ای فلز روی و ایجاد حفره می‌گردد.برای دقت عمل و […]