داستان مرکب ها (بخش اول)

مرکب چاپ و حلال های فلکسوگرافی مرکب چاپ یکی از مهم ترین عناصری است که در افزایش کیفیت چاپ نقش دارد. از آن جایی که مرکب ٣ تا ٦ درصد کل هزینه یک کار چاپی را تشکیل می دهد، در حال حاضر تولیدکنندگان مرکب سعی می کنند بین کارآیی و هزینه استفاده از مرکب، نوعی توازن … ادامه خواندن داستان مرکب ها (بخش اول)