ROYGBV

RGB یا CMYK چرا GRB یا YMCK نمی گوییم…

RGB یا CMYK چرا؛ رابطه با طیف چرا GRB یا YMCK نمی گوییم؟ آیا هرگز از خود پرسیده اید چرا مرسوم است که RGB (برگرفته از R برای قرمز RED و G برای Green و B برای Blue) همیشه با این ترتیب نوشته می شود و هیچوقت GRB با BRG نوشته نمی شود؟

به همین ترتیب CMYK (برای سایان C (یا فیروزه ای)، M برای Magenta یا سرخابی،Y برای Yellow و K برای Black) هیچگاه به صورت YMCK نوشته نمی شود (مگر اینکه بخواهند ترتیب قرار گرفتن جوهر ها یا واحد های چاپ را مشخص کنند) بسیار خوب، حالا می دانید:

– رنگ های طیف معمولاً با ترتیب افزایش بسامد فهرست می شوند: قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی و بنفش (ROYGBV).
– رنگ های اصلی افزاینده این طیف را بطور تقریبی به سه قسمت تقسیم می کنند که هر یک با قرمز، سبزها یا آبی ها مربوط می باشد. بنابراین ROYGBV به RGB منجر می شوند.
رنگ اصلی کاهنده را با ترتیبی می نویسیم که آنها را با رنگ های افزاینده همتای آنها (رنگ های متباینشان) جور کنیم. بدین ترتیب RGB به CMY منجر می شود.

RGB یا CMYK چرا
RGB یا CMYK چرا؛ شاید قاعده ی آخر به شما کمک کند؛

که رنگ های مکمل را به خاطر بسپارید. مثلاً اگر روی یک تصویر CMYK با ته رنگ آبی کار می کنید، و به یاد نمی آورید که باید کدام کانال (Channel) را تنظیم کنید، کافی است RGB را نوشته، CMY را در زیر آن بنویسید.

رنگ های اصلی افزاینده با مکمل های کاهنده خود همخوانی دارند (Y زیر B قراردارد زیرا زرد، آبی را کاهش می دهد). بنابراین برای کم کردن از ته رنگ آبی، یا Y (زرد) را زیاد و با هم C (فیروزه ای) و هم M (سرخابی) را کاهش می هید.

  • متن اصلی (صفحه ۲۰):

“Relationship with the spectrum: why no1 GRB or YMCK? Have you have ever wondered why we have the convention that RGB is always written in that order (never GRB or ERG)? Similarly, CMYK is never written YMCR (except to specify the order in which inks are laid down, or when adding a twist to a certainVillage People song).

Well. now you know why: The colors of the spectrum are usually listed in order of increasing frequency: red. orange, yellow, green, blue, and violet-ROYGB\!r The additive primaries divide this spectrum roughly into thirds, corresponding to the reds, greens, and blues. So ROYGBVleads to RGB. We write the subtractive primaries in the order that matches them to their additive counterparts (their opposites).Thus RGB leads to CMY.
You may find this last convention handy for remembering complementary colors. For example, if you’re working on a CMYK image with a blue cast, and can’t remember which channel to adjust, just write RGB. and then under it CMY The additive primaries match their subtractive complements (Y is under B because yellow subtracts blue). So to reduce a blue cast, you increaseY. or reduce both C and M.”

منبع: کتاب مدیریت رنگ (مولفان: بروس فریزر، کریس مورفی و فرد بانتیگ) لینک سایت

دیدگاهتان را بنویسید

Rateing*

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *