«انجمن تخصصی چاپ» Print Exchange & Knowledge Center

سوالات، مشکلات و تجربیات خود را در «انجمن تخصصی چاپ» به اشتراک بگذارید و به سایر همکاران در صنعت چاپ و گرافیک کمک نمایید.

  • اگر به دری برخوردید که سراسر قفل است، قبل از آنکه به فکر باز کردن قفل ها بیفتید، از خودتان بپرسید آیا درب دیگری وجود ندارد…؟

[bbp-forum-index]

  • سازمانها زمانی پیشرفت می کنند که کارکنان آن سازمان پیشرفت کنند.
  • درختی نيست كه از بادها نلرزد و آدمی نيست كه در زندگی شكست نخورده باشد، ولی فقط ريشه دارها ميمانند…
  • اگر از سعادت دیگران خرسند نمی شوید، بدانید که هرگز سعادتمند نخواهید شد. (آرتور شو پنهاور)